Forskning 2017-05-19T08:59:35+00:00
  • Friluftsforskning

    Vi trenger mer kunnskap om friluftsliv i Norge. På tross av at friluftsliv er et allemannseie, som mange føler tilhørighet til, er det forsket alt for lite på friluftslivets betydning for den enkelte og for samfunnet. Norsk Friluftsliv ønsker derfor en mer faktabasert utvikling, og kunnskap om effekter og hvordan vi kan få flere engasjert i friluftsliv.

frisk i naturen logo
Friluftsliv og psykisk helse
Barn og unge i naturen
Folkehelse og samfunnsøkonomi
Holdninger og trender i friluftslivet
Rehabilitering i friluft
Inkluderende friluftsliv
Friluftsliv og miljøbelastning
Tilrettelegging for friluftsliv

SISTE NYHETSSAKER OM FRILUFTSFORSKNING

Kommunene utnytter ikke spillemidlene godt nok

Til tross for at myndighetene har vektlagt at en større andel av spillemidlene skal gå til egenorganisert fysisk aktivitet, ender pengene opp i den organiserte idretten. En ny forskningsrapport foreslår derfor å sette av en bestemt andel av spillemidlene til turveier og turstier i kommunene. Mulighetene for å [...]

Lærte bedre med undervisning ute

Siden 2014 har forskere ved Høgskulen i Sogn og Fjordane sett på hvordan økt fysisk aktivitet gjorde utslag i læringen, i en studie kalt Active Smarter Kids (ASK). Målet med studien var å finne ut om elever som er mer fysisk aktive lærer bedre. I sju måneder fikk 1200 femteklassinger ved skoler i Sogn og Fjor [...]

Mer friluftsliv gir gevinst på 80 mrd

Statsminister Erna Solberg fikk overlevert en ny rapport fra Vista Analyse under åpningen av Friluftslivets uke. Rapporten slår fast at det er 80 milliarder kroner å hente ut i gevinst årlig ved å få flere ut i aktivitet - og peker på at friluftsliv er den enkleste måten å få flere aktive på.  – Men skal vi o [...]

Barn leker mindre i naturen

Lek og opphold i skogen eller andre naturområder er nå den friluftsaktiviteten barn gjør minst. Å leke i skog og natur er noe norske barn gjør av og til på fritiden, mens bruk av trampoline, sykling, skating og lek nær hjemmet er de vanligste sommeraktivitetene. I en norsk studie fra 2009 fremkom det at betyd [...]

Friluftsliv i forandring

Ungdom slutter ikke i like stor grad som tidligere opp om de tradisjonelle friluftsaktivitetene, men introduserer nye og modere aktiviteter. Til dels kommer disse i konflikt med tradisjonelle aktiviteter og til dels trues de tradisjonelle aktivitetene også av «sportifisering» av - og motorisering i - naturen. [...]

Friluftsliv lønner seg

Flere undersøkelser måler den «den økonomiske verdien» av friluftsliv,  samt parker, grønne lunger og andre tilgjengelige friluftsområder i nærområder – og alle viser at det lønner seg, på mange måter. Friluftsliv har målbare konsekvenser: Den amerikanske Undersøkelsen «The Economics Associated with Outdoor R [...]

Forskning i friluft 2015

Ny kunnskap om friluftsliv: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft åpnet konferansen «Forskning i friluft», der spennende forskning på alt fra ulv, folkehelse, fuglevern, kirkegårder og «utstyrsjag» ble diskutert.   Landets dyktigste friluftslivsforskere var nylig samlet for å presentere ny kunnskap på ko [...]

Friluftsliv i Norge anno 2014

Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer: En ny, viktig rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) avdekker status for friluftslivet i Norge, og endringer som har skjedd siden 2001. Rapporten gir føringer for ny stortingsmelding om friluftsliv. Den bør leses og debatteres av alle som [...]

Natur- og miljøbarometer 2014

Undersøkelsen måler nordmenns holdninger og atferd i natur- og miljøvernspørsmål. Natur- og miljøbarometeret 2014 fra TNS Gallup viser at interessen for friluftsliv viser en svakt økende trendutvikling fra 2001 til 2014 – og at det først og fremst er turgåing og frisk luft som motiverer befolkningen til frilu [...]

ANDRE NYHETSSAKER

Forskning på friluftsliv og inkludering

I 2014 var om lag 15 prosent av landets befolkning innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Omtrent halvparten av disse har ikke-vestlig bakgrunn. Denne kategorien vil utgjøre en større andel av befolkningen i fremtiden, og de har i dag en betydelig lavere deltakelse i friluftsliv enn andre. Hele [...]