VÅRT OPPDRAG 2017-05-19T08:59:30+00:00

VÅRT OPPDRAG

 

NORSK FRILUFTSLIV

er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 940 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.

 NORSK FRILUFTSLIV arbeider for
– et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

– å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

– helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

-å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

ORGANISERING
Årsmøtet, med representanter fra medlemsorganisasjonene, er Norsk Friluftslivs øverste myndighet. Det fastsetter bl.a. langtidsplaner og velger styret. Styret leder Norsk Friluftslivs drift, gjennomfører årsmøtets vedtak og disponerer organisasjonens midler i overensstemmelse med mål og handlingsplan. Administrasjonen ledes av generalsekretær, har fire faste årsverk, forestår daglig drift og gjennomfører styrets vedtak. Generalsekretærene i medlemsorganisasjonene møtes jevnlig, og fungerer som et rådgivende organ for generalsekretæren i Norsk Friluftsliv i friluftspolitiske saker.

VISJONER OG MÅL
Visjon for perioden 2013-2016 er «Friluftslivs- og naturopplevelser; oftere og for alle» – og en økt politisk og økonomisk anerkjennelse av friluftslivets og organisasjonenes betydning for den enkelte og for samfunnet.

HOVEDMÅL 
-Bedre økonomiske rammebetingelser for organisasjonene
-Friluftslivets år et nasjonalt løft for friluftslivet
-Allemannsretten er kjent og styrket i samfunnet
-Anerkjennelse av friluftslivets og naturgrunnlagets betydning for kultur, natur og folkehelse
-Større politisk gjennomslag i viktige friluftspolitiske saker

OPPGAVER
-fordeler offentlige prosjektmidler til organisasjoner, og rapporterer til myndigheter på bruken av disse
-initierer prosjekter som kan fremme friluftsliv og faglig kunnskap
-publiserer rapporter, undersøkelser og friluftspolitiske nyheter
-avgir høringsuttalelser i nasjonale viktige saker
-samarbeider med myndigheter om utvikling av friluftspolitikk
-har nær dialog med partier og andre interessegrupper
-er sekretariat for Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) og Friluftslivets år

Last ned vår brosjyre på pdf

Download information in english (Norsk Friluftsliv/Norwegian Council of Outdoor Organizations)

Last ned vår logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv for alle!

Friluftsliv er en viktig kilde til fysisk aktivitet og rekreasjon hvor naturopplevelser er et sentralt element. Alle har muligheten til å drive friluftsliv ved hjelp av enkle midler. Friluftsliv er den formen for fysisk aktivitet folk ønsker å gjøre mer av eller begynne med for å bli mer fysisk aktive. NORSK FRILUFTSLIV vil fremme friluftsliv for alle. Majoriteten av nordmenn foretrekker å gå på t [...]