VÅRT OPPDRAG2019-03-08T10:18:23+00:00

VÅRT OPPDRAG

 

NORSK FRILUFTSLIV er en fellesorganisasjon for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.

NORSK FRILUFTSLIV arbeider for

– et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

– å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

– helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

-å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

ORGANISERING

Årsmøtet, med representanter fra medlemsorganisasjonene, er Norsk Friluftslivs øverste myndighet. Det fastsetter bl.a. langtidsplaner og velger styret. Styret leder Norsk Friluftslivs drift, gjennomfører årsmøtets vedtak og disponerer organisasjonens midler i overensstemmelse med mål og handlingsplan. Administrasjonen ledes av generalsekretær, har fire faste årsverk, forestår daglig drift og gjennomfører styrets vedtak. Generalsekretærene i medlemsorganisasjonene møtes jevnlig, og fungerer som et rådgivende organ for generalsekretæren i Norsk Friluftsliv i friluftspolitiske saker.

VISJONER OG MÅL

Visjon for perioden 2016-2019 er Et samfunn som verdsetter og legger til rette for friluftslivsopplevelser for alle.

HOVEDMÅL OG OPPGAVER 2016-2019

Norsk Friluftslivs hovedmål i perioden er å styrke medlemsorganisasjonenes arbeid gjennom myndighetskontakt. Norsk Friluftsliv skal på vegne av organisasjonene fremme felles politiske og økonomiske krav, fremskaffe relevant kunnskapsgrunnlag og kanalisere ressurser til organisasjonene. Organisasjonenes samfunnskontakt og kommunikasjon gjennom Norsk Friluftsliv skal supplere og virke sammen med organisasjonenes eget arbeid.

– Videreføre satsing og samarbeid fra Friluftslivets år og en vesentlig styrking av statens bidrag
– Bedre rammer for arbeid med frivillighet i organisasjonene
– Friluftsliv på den politiske dagsorden ved valgene i 2017 og 2019
– Allemannsretten er kjent og styrket i samfunnet
– Anerkjennelse av friluftslivets og naturgrunnlagets betydning for kultur, natur og folkehelse
– Et flerkulturelt friluftsliv
– Muligheter til friluftsliv i nærmiljøet
– En helhetlig og sammenhengende infrastruktur for friluftsliv.

Last ned vår brosjyre på pdf

Download information in english (Norsk Friluftsliv/Norwegian Council of Outdoor Organizations)

Last ned vår logo

 

NORSK FRILUFTSLIV er sertifisert som Miljøfyrtårn.  (resertifisert juni 2018)

miljofyrtarn

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv for alle!

Friluftsliv er en viktig kilde til fysisk aktivitet og rekreasjon hvor naturopplevelser er et sentralt element. Alle har muligheten til å drive friluftsliv ved hjelp av enkle midler. Friluftsliv er den formen for fysisk aktivitet folk ønsker å gjøre mer av eller begynne med for å bli mer fysisk aktive. NORSK FRILUFTSLIV vil fremme friluftsliv for alle. Majoriteten av nordmenn foretrekker å gå på t [...]

Skriv ut denne siden