BARN OG UNGE I NATUREN

 

Unges friluftsliv i Danmark i det 21. århundre

En dansk doktorgradsavhandling fra 2009 har utformet en teori om at unges friluftsliv er identitetsskapende. Teorien har blitt prøvd ut og korrigert etter intervjuer og en spørreundersøkelse med unge. Resultatene viser at unge driver med friluftsliv på fire idealtypiske måter; den tradisjonelle måte [...]

Rapport om hvordan grønne områder kan brukes i skolen

Skov og Landskab i Danmark ga i 2010 ut en rapport om læring i nærmiljøet. Rapporten er et resultat av et tverrfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt om uterom og uteundervisning i skolen. Rapporten bygger på 36 observasjoner av uteundervisningsforløp som foregikk på 10 forskjellige lokaliteter i [...]

Forskning relatert til uteskole

Peter Bentsen sammenfattet i 2013 en oversikt over flere danske forskningsresultater i relasjon til uteskole. Resultatene bygger blant annet på en litteraturstudie, to nasjonale spørreundersøkelser, samt forsknings- og utviklingsprosjekter. Problemstillinger som tas opp er hva uteskole er, hvorfor u [...]

Erfaringer fra uteskole i Danmark

En dansk studie fra 2012 har sett på utendørs læringsteorier og praksiser i danske skoler. Studien beskriver og analyserer pedagogikken og didaktikken i den danske "uteskole-bevegelsen". Studien ser også på hvordan uteskolen blir gjennomført i praksis, på bakgrunn av en nasjonal spørreundersøkelse, [...]

Ungdommers bruk av og forhold til lokale grønne områder

En finsk studie fra 2008 har sett på ungdommers bruk av og forhold til lokale grønne områder. Hensikten med studiet var å undersøke den sosiale verdien av lokale grønne områder, sammenlignet med andre dokumentanalyser. 300 ungdommer fra østsiden av Helsinki deltok i studiet, via spørreskjemaer innhe [...]

Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv

Ingunn Fjørtoft og Tone Reiten presenterte i 2003 en kunnskapsoversikt om barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv, etter oppdrag fra Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO). Kunnskapsoversikten viser til sentrale og relevante problemstillinger innen området barn, unge og friluftsliv, presenter [...]

Skogen er barnas naturlige lekeplass

En norsk studie fra 2000 indikerer at skogen er en naturlig lekeplass for barn. En barnehage i Telemark deltok i studiet, der skogen ble brukt som et supplement til den tradisjonelle lekeplassen. Studiet la til grunn at skogen har kvaliteter som møter barnas behov for stimulerende og variert lekemil [...]

Effekter av utendørs læring i skolen

En norsk observasjonstudie fra 2012 har utforsket effekter av utendørs læring i skolen. 12 barn i 5. klasse ved en barneskole i Norge deltok i studiet. Resultatene viste ulike resultater for barna. Barna som hadde et lett temperament fungerte godt både innendørs og utendørs. Ved underdørs læring økt [...]

Barn leker mindre i naturen

Lek og opphold i skogen eller andre naturområder er nå den friluftsaktiviteten barn gjør minst. Å leke i skog og natur er noe norske barn gjør av og til på fritiden, mens bruk av trampoline, sykling, skating og lek nær hjemmet er de vanligste sommeraktivitetene.I en norsk studie fra 2009 fremkom det [...]

print