På tross av løfter om videreføring av satsing på friluftslivet, viser forslaget til statsbudsjett 2016 at støtte til friluftslivsaktivitet går kraftig ned neste år. I tillegg reduseres støtten til flere frivillige organisasjoner innen friluftsliv.

Forum for natur og friluftsliv (FNF) styrkes med 1,5 mill i regjeringens forslag til budsjett. For øvrig ser ikke budsjettet så veldig lyst ut for de frivillige friluftslivsorganisasjonene. Den lenge etterspurte satsingen på friluftsliv som virkemiddel i folkehelsesatsingen kommer heller ikke neste år.

Flere organisasjoner, herunder DNT, Forbundet Kysten og Norges Jeger- og Fiskerforbund opplever kraftig kutt i driftsstøtten.

Aktivitetsmidler reduseres fra 57 til 45 millioner.

– Dette er en kraftig reduksjon, og medfører at en rekke av mange nye samarbeidsprosjektene med mål om varig aktivitet, som kom i forbindelse med Friluftslivets år, sannsynligvis får en kort levetid, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Les SPREK-saken «Norsk Friluftsliv og Turistforeningen må legge ned satsinger etter kutt»

Departementet foreslår å styrke friluftsrådene med 1,5 mill og FNF med 1,5 mill. Skjærgårdstjenesten går også opp med 2,1 mill. Tilskudd til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder blir også styrket med 2 mill. Tilskudd til sikring av friluftslivsområder ble redusert i 2015 med 10 mill, men får nå en tilsvarende økning.

Statens naturoppsyn (SNO) får 4,2 mill til økt kontrolltiltak for motorisert ferdsel i utmark.

– Dette er noe, men langt unna behovet, med tanke på at det allerede er alt for få kontroller, og det store antallet kommuner som nå er i ferd med å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring, sier politisk rådgiver Siri Meland.

For øvrig melder Klima- og miljødepartementet i budsjettforslaget at de vil sende på høring forslag om endring av markaloven i Oslo slik at det kan gis samme erstatning for vern som etter naturmangfoldloven.

Det varsles også at staten fremover i større grad skal samordne tiltak på friluftsliv fra ulike sektorer, og vil vurdere endringer i friluftsloven for å styrke allemannsretten.

Departementet varsler også at det kommer en høring om såkalt «cat-skiing» og at de vil forenkle regelverket for vannskuter.

Totalt sett er Klima- og miljødepartementets budsjett styrket med 10,2 % til ca 8,9 milliarder. Direkte friluftslivsmidler utgjør ca 1,86 % av budsjettet.

Bruker mer på helse

Helse- og omsorgsdepartementets budsjett er styrket med 11 milliarder til 185 milliarder, en økning på 6,3 %. Samtidig opplyser departementet at det i 2014 samlet ble brukt 290 milliarder, eller 56 500 pr innbygger, på helse- og omsorgstjenester i 2014.

Til sammenlikning brukte staten ca 6 kroner pr innbygger til å styrke folkehelsen gjennom Friluftslivets år.

– Sett i lys av at friluftsliv er et at de mest effektive tiltakene for å fremme fysisk aktivitet og styrke helsen i samfunnet, er det uforståelig at helsereparasjonsbudsjettet styrkes med 2 150 kroner pr innbygger, men regjeringen ikke er villig til å videreføre aktivitetssatsingen i friluftslivet. Dette er uforståelig, og dårlig nytt for de som arbeider for styrking av folkehelsa, sier generalsekretær Lasse Heimdal

print