Norsk Friluftsliv, Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Oslofjorden Friluftsråd har nylig levert et felles innspill til ny havne og farvannslov.

Regjeringen satte i 2016 ned et utvalg som fikk i oppdrag utrede forslag til ny havne- og farvannslov. I mars overleverte utvalget sin utredning, med forslag til ny lov. Et overordnet mål for utvalgets vurderinger har vært å forenkle regelverket og gjøre det mer tilgjengelig for brukerne av loven.

Norsk Friluftsliv, Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Oslofjorden Friluftsråd skriver i sitt innspill til det nye lovforslaget, at de savner et fokus på de mange utfordringene rundt fritidsbruk av havner og farvann vi står overfor i dag, og de behovene for regulering dette medfører.

Trafikkbildet på sjøen har blitt betydelig mer komplisert enn tidligere, både for båtførere og myke trafikanter som padlere, roere og seilere. I tillegg får vi nå et stadig økende antall svært raske og manøvrerbare vannscootere. Kravene til de som ferdes på sjøen i dag er derfor betydelig endret i forhold til for noen få 10-år tilbake. Denne utviklingen øker også presset på naturmangfoldet langs kysten.

Les det felles innspillet fra organisasjonene her.

Foto: Lill Haugen

print