Denne brosjyren gir en orientering om loven til alle husstander i Finnmark, utarbeidet av Justisdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, som en del av et større informasjonsarbeid i tett samarbeid mellom Sametinget, Finnmark fylkesting og departementene.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/jd/vedlegg/brosjyrer/finnmarksloven_web_lettere.pdf

print