FOLKEHELSE OG SAMFUNNSØKONOMI

 

Grønn trening viktig for interessante folkehelse-grupper

Grønn trening er en viktig kilde til fysisk aktivitet og helse blant voksne nordmenn, viser en norsk studie fra 2016. Det gjelder særlig i undergrupper av interesse for folkehelsen, som eldre, de med lavere sosioøkonomisk status, og de som bor i ikke-urbane områder. Mer bør gjøres for å forstå og lø [...]

Aktivitet kan redusere dødlighet

Fysisk aktivitet kan redusere, eller eliminere, koblingen mellom stillesitting og dødelighet, viser en ny internasjonal studie. Studien er ledet av den professor Ulf Eklund ved Norges Idrettshøgskole, og publiseres i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet, skriver NIH. Over én million [...]

Trærne og skogene = naturens helsevesen

«Foestry Commision» i England ga i 2005 ut en bok om trærne og skogene sin rolle som naturens helsevesen. Boken er rettet mot et vidt spekter av helsepersonell og miljøeksperter; både beslutningstakere og praktiserende. Den gir informasjon om og bevis på at bruken av skogene og grøntarealene bedrer [...]

De vitaliserende effektene ved å oppholde seg ute i naturen

En studie fra USA, Canada og Tyskland fra 2010 har sett på de vitaliserende effektene ved å oppholde seg ute i naturen. Resultatene fra studien er hentet fra 5 ulike studier, som inkluderer spørreundersøkelse, eksperiment - og dagbok metoder. Resultatene viser en vedvarende positiv relasjon mellom d [...]

Naturen gjør oss friskere og lykkeligere

Jeremy Coles skrev i april 2016 en artikkel på BBC Earth om hvordan naturen er bra for helsen og lykken. Artikkelen er bygget på en kanadisk studie fra 2016, der 18.500 informanter deltok i utfordringen om å besøke naturen i 30 dager i strekk. Informantene svarte på en spørreundersøkelse før og ette [...]

Tilstander av «natur-underskudd» og hvordan vi kan overvinne dette

National Geographic publiserte i 2013 et intervju med forfatteren Richard Louv om hvordan samfunnet kan overvinne tilstander av «natur-underskudd»; det at mennesker er i mindre kontakt med naturen. Intervjuet legger vekt på at dette ikke er en klinisk gjenkjennbar sykdom, men et uttrykk for tapet av [...]

De urbane parkene gir helsegevinster

En australsk litteraturstudie fra 2008 har sett på det helsemessige potensialet og de faktiske helsefordelene ved kontakt med naturen - særlig, men ikke utelukkende, i parker. Bylivet involverer menneskelig adskillelse fra naturlige omgivelser, som kan være skadelig for helsen og velværet. Parker er [...]

Grønne omgivelser påvirker helsen positivt

En nederlandsk studie fra 2003 har undersøkt om personer som bor i grønne omgivelser har bedre helse enn personer som bor i mindre grønne omgivelser. Resultatene fra studien er hentet fra en selvrapportert helseundersøkelse av 10.000 informanter, samt data om bruk av naturen i forhold til tilgjengel [...]

Nærhet til naturen gir økt velvære og energi

En østerriksk studie fra 2012 har sett på sammenhengen mellom nærhet til natur og velvære. 547 informanter mellom 15 og 87 år deltok i studien via et spørreskjema. Resultatene viser at psykologisk velvære, opplevelsen av noe meningsfullt og energi henger sammen med nærhet til naturen. Studien legger [...]

Naturen kan forbedre evnen til å fokusere

En amerikansk studie fra 2008 har sett på den kognitive effekten av interaksjon med naturen, sammenlignet med interaksjon med urbane omgivelser. Naturen er fylt med mye fascinerende stimuli, som tar beskjedent tak i oppmerksomheten fra bunnen av, og som tillater oss å la oppmerksomheten rette seg fr [...]

Parken forebygger «velferdssykdommer»

En dansk artikkel viser til at byens grønne rom potensielt kan forebygge og lindre «velferdssykdommer». Utenlandske erfaringer har dokumentert et stort potensiale i kombinasjonen natur – og sunnhetsinitiativer. Byplanleggere har innsett at rekreative grønne områder er viktige når folk skal velge bol [...]

Bruk av grøntområder gir bedre helse og livskvalitet

En dansk studie fra 2010 har sett på sammenhengen mellom grøntområder og helse. Studien har fokusert på livskvalitet og stress. Resultatene er hentet fra den danske helseundersøkelsen fra 2005, der 11 238 voksne responderte. Respondentene ble intervjuet ansikt til ansikt og via et spørreskjema. Resu [...]

Faktorer som påvirker bruken av urbane grøntområder

En dansk studie fra 2010 har undersøkt hva som påvirker bruken av urbane grøntområder. Bakgrunnen for studien er at urbane grøntområder har fått økt oppmerksomhet som en viktig helsefremmende ressurs, som oppmuntrer til restitusjon og fysisk aktivitet og reduserer stress. Resultatene er hentet fra e [...]

Tilgang til grøntområder gir bedre helse

En dansk studie fra 2007 presenterer resultater fra en dansk undersøkelse om tilgang og bruk av grøntområder, og hvordan dette påvirker opplevd stress and fedme. De statistiske resultatene viser at tilgang til en hage eller kort avstand til grøntområder fra boligen er assosiert med mindre stress og [...]

Villmarkens rolle i urbane grøntområder

En dansk studie fra 2012 har sett på hvilke virkninger urban villmark har på livskvaliteten og trivselen. Artikkelen fokuserer på villmarkens rolle i større urbane grøntområder, ettersom villmark har en spesiell virkning på vår helse og trivsel. Litteraturen viser at villmarken holder oss i kontakt [...]

Skogen som kilde til bedre helse og livskvalitet

Boken «Forest, Trees and Human Health» kom ut i 2008 og er et produkt av et 4-årig europeisk prosjekt, kalt «Euroapen Cooperation in Science and Technology (COST). Boken retter seg spesielt til de som jobber innenfor helse og miljø, både for de som fatter beslutninger og de som praktiserer. Boken in [...]

Naturen er en gullgruve for folkehelsen!

En finsk rapport fra 2010, laget til «Frisk i naturen» - et Nordisk samarbeidsprosjekt, har sett på 36 utvalgte internasjonale forskningsartikler relatert til rekreasjon, fysisk aktivitet og trening i tilknytning til naturen. Rapporten er skrevet på bakgrunn av et bredt litteratursøk og til sammen 8 [...]

Trening kan halvere sykefraværet

En ny studie viser at korttidssykefraværet kan halveres når medarbeiderne får tilpasset trening, riktig motivasjon og tid til å trene. For det holder ikke å bare sette i gang et treningsopplegg på jobben, mener forsker Just Bendix Justesen ved Syddansk Universitet:– Vi må få til noe som fungerer på [...]

Svenskt Friluftslivs friluftspolitiske program 2016

Svenskt Friluftlivs friluftspolitiske program fra 2016, «Friluftslivet och politiken», er en videreutvikling av friluftsprogrammet fra 2008; «Friluftslivet och samhället», der Svenskt Friluftsliv la frem viktige fokusområder for å styrke friluftslivet i Sverige. De senere årene har friluftslivet i S [...]

Svenskt Friluftslivs friluftspolitiske program 2008

Svenskt Friluftsliv ga i 2008 ut et friluftslivspolitisk program, kalt «Friluftsliv och Samhället». Programmet omfatter friluftslivspolitiske områder, som naturvern, folkehelse, skole- og ungdom, kultur, integrering og likestilling. Disse foreslås å ligge til grunn for en videreutviklet friluftslivs [...]

Mangel på mosjon koster samfunnet dyrt

En svensk studie fra 2006 har sett på de samfunnsøkonomiske kostnadene for fysisk inaktivitet. Studiet er finansiert av Friluftsrådet og gjennomført på oppdrag av FRISAM (Friluftsorganisationer i samverkan). Rapporten viser at de direkte kostandene for sykdom på grunn av inaktivitet er opp mot 750 m [...]

Fakta om friluftslivets betydning for befolkningen og samfunnet

Svenskt Friluftsliv har gitt ut en brosjyre om friluftslivets positive effekter. Brosjyren viser til at friluftsliv forbedrer folkehelsen og livskvaliteten i befolkningen. Friluftsliv forbedrer helsen til innvandrere, helsen til eldre og barn og unge. Friluftsliv øker også kunnskapen om naturen og m [...]

Friluftsliv er sunt – 27 gode grunner til å komme seg ut

Det danske friluftsrådet ga i 2003 ut et hefte med 27 gode grunner til å komme seg ut i naturen og røre seg. Heftet henvender seg til leger og helsepersonell, men også til ledere i friluftslivets organisasjoner. Formålet med heftet er inspirasjon og oppmuntring, særlig for de som trenger en oppfordr [...]

Grønne områder kan redusere sosioøkonomiske helseforskjeller

En britisk studie fra 2008 har sett på sammenhengen mellom lav inntekt, dødelighet og tilgangen til grønne områder. Studiet konkluderer med at befolkninger som har tilgang til de grønneste områdene har de laveste verdiene av helseforskjeller, sett i forhold til inntektsnivå. Det er grunn til å tro a [...]

Hvorfor grønne områder har så positiv innflytelse på oss

Det danske friluftsrådet utga i 1998 et hefte om hvorfor grønne områder har så positiv innflytelse på oss. Heftet er basert på et litteraturstudie, som har gjennomgått den aktuelle forskningen på området. Heftet forteller hvordan folk bruker byens grønne områder og dokumenterer at grønne områder har [...]

Friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet

SINTEF utga i 2009 i en rapport om friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet, etter oppdrag fra Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO). Av rapporten fremkommer det at det er en signifikant sammenheng mellom deltagelse i friluftsliv og helsetilstanden. I følge forfatternes beregninger vil en ø [...]

print