I 2014 var om lag 15 prosent av landets befolkning innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Omtrent halvparten av disse har ikke-vestlig bakgrunn. Denne kategorien vil utgjøre en større andel av befolkningen i fremtiden, og de har i dag en betydelig lavere deltakelse i friluftsliv enn andre. Hele 44 prosent i denne gruppen driver med friluftsliv mindre enn en gang per måned, ifølge SSBs levekårsundersøkelse fra 2014. Samme undersøkelse tyder også på at mange innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn foretrekker å utøve friluftsliv i naturområder i nærmiljøet. Friluftsliv, spesielt lavterskelaktiviteter i nærmiljøet, kan være en inngang til mer fysisk aktivitet for denne gruppen og bidra til økt inkludering.

For å kunne tilrettelegge for et friluftsliv for alle, er det viktig å forstå hva som oppfattes som meningsfylt aktiviteter for målgruppen. Under finner du lenker til ulike studier og forskningsrapporter knyttet til tema. God lesing!

Mange med minoritetsbakgrunn ønsker mer informasjon om naturområdene for å ta de i bruk

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ga i 2009 ut et temahefte som et resultat av et samarbeid med NIBR og NIKU. Målsettingen med temaheftet er å øke forståelsen for friluftslivets betydning i det norske samfunnet, og hvordan sentrale kulturelle, sosiale, økonomiske og ressursmessige endringe

Innvandrerkvinner i Groruddalen holder turgåing som et viktig element i hverdagen

Norsk institutt for naturforskning ga i 2009 ut en rapport om innvandrerkvinners bruk av natur og grønne områder i Groruddalen, og hvilket meningsinnhold ulike grupper tillegger naturmiljøet. Rapporten identifiserer motivasjon for og barrierer mot å ta slike områder i bruk. Resultatene er hentet f […]

Ikke-vestlige innvandreres opplevelse av «fremmedhet» i det tradisjonelle norske friluftslivet

Alan Bendu skrev i 2010 en masteroppgave om hvordan unge ikke-vestlige innvandrermenn i Oslo benytter seg av uteområder for friluftsliv. Studien fremmer holdninger og barrierer som påvirker utfoldelsen av aktiviteter i naturen. Resultatene er hentet fra 8 kvalitative intervjuer av menn i 20 årene […]

Friluftslivets betydning for ungdom med minoritetsbakgrunn

Lise Katrine Jepsen Trangsrud skrev i 2012 en masteroppgave om friluftslivets betydning for ungdom med minoritetsbakgrunn. Resultatene fra studien er hentet fra kvalitative intervjuer med minoritetsungdom i Oslo. Masteroppgaven fokuserer på hvordan deltakelse i friluftsliv kan være et uttrykk for […]

Friluftslivsundervisning for elever med ulik kulturell bakrgrunn

Jonas Herman Gøtz skrev i 2014 en kvalitativ masteroppgave og hvordan elever med minoritetsbakgrunn opplever friluftsliv-undervisningen, sammenlignet med etnisk norske elever. Resultatene er hentet fra intervjuer med 4 elever med etnisk norsk bakgrunn og 4 elever med minoritetsbakgrunn ved to vide […]

 

Skriv ut denne siden