FRILUFTSLIV OG MILJØBELASTNING

 

Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur

NINA ga i 2015 ut en rapport med en sammenstilling av resultater fra nasjonal og internasjonal forskning på effekter av ferdsel og friluftsliv i sårbare områder. Oversikten belyser hvordan ulike former for friluftsutøvelse påvirker forskjellige naturtyper/arter/artsgrupper i forhold til dimensjonene [...]

Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester

Den offentlige utredningen fra 2013 inneholder problemstillinger i tilknytning til økosystemtjenester. Utredningen er lagt fram av et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen. Rapporten er delt inn i 5 deler. Del 1 går gjennom økosystemtjenestebegrepet og hvorfor dette er relevant for Norge. I del 2 gir [...]

Miljøbelastninger fra friluftslivsaktiviteter

Et viktig aspekt ved nærfriluftslivet er den miljømessige gevinsten, men norsk forskning viser at mange friluftslivsaktiviteter, både nyere kommersielle og de mer enkle og tradisjonelle, forutsetter privattransport med bil. Hele 82 % av transporten til og fra friluftslivsaktiviteter skjer med privat [...]

print