Friluftsliv og psykisk helse

/Friluftsliv og psykisk helse
Friluftsliv og psykisk helse 2017-05-19T08:59:21+00:00

 

FRILUFTSLIV OG PSYKISK HELSE

 

  • stressa

Nå er det bevist: Naturen kurerer stress

Mange opplever at de blir mindre stressa når de kommer seg ut i naturen. Nå har de også den samlede forskningen på sin side.

Frivillighet i naturen kan bidra til at marginaliserte grupper reintegreres i samfunnet

En britisk studie fra 2011 har sett på hvorvidt frivillighet i naturen kan bidra til at marginaliserte personer kan reintegreres i samfunnet. Mange som opplever emosjonelle vanskeligheter eller psykiske helse problemer, er ofte arbeidsløse, etterlatte eller har utført lovbrudd, og kan oppleve å bli [...]

Rapport om hvordan naturen bidrar til bedre psykisk helse og velvære

En rapport utgitt av universitet i Deakin i Australia i 2010 gir et innblikk i hvilke fordeler naturen gir for vår psykiske helse og velvære. Rapporten bygger på en litteraturstudie av australsk og internasjonal forskning. Den fokuserer spesielt på sammenhengen mellom grøntområder og mental helse (i [...]

Naturen hjelper oss til å reflektere over problemer i livet

En amerikansk studie fra 2009 har undersøkt naturens positive effekt på evnen til å reflektere over problemer i livet. Deltakerne i studien brukte 15 min på å gå i naturen og 15 min på å gå i urbane omgivelser. Opphold i naturen viste seg å øke oppmerksomhetskapasiteten og de positive følelsene, sam [...]

Dimensjoner av grøntområdene som er mest restituerende for stressede individer

En svensk studie fra 2010 har sett på folks opplevelse av grøntområder i form av enkelte dimensjoner, der noen dimensjoner er mer foretrukne enn andre, med tanke på restitusjon fra stress. Formålet med studiet var å identifisere og beskrive de opplevde dimensjonene i naturen, identifisere hvilke dim [...]

Grøntområder nær arbeidsplassen har en psykologisk restituerende effekt

En dansk studie fra 2012 har sett på virkningen av grøntområder nær arbeidsplassen i forhold til psykisk restituering i en stressende jobbhverdag. 183 arbeidstakere fra 5 akuttsykehus i København var med i studiet, gjennom utfylling av et spørreskjema på stedet. Funnene i studiet støtter hypotesen o [...]

Betydning av grønne områder for psykisk helse

"Skov og landskab" i Danmark ga i 2008 ut en rapport om betydningen av grønne områder for mental helse. I denne undersøkelsen ble grønne områder analysert ut i fra et mentalt sunnhetsperspektiv. Rapporten konkluderer med at grønne områder kan karakteriseres via en "opplevelsesverdi indeks". En høy v [...]

Den restituerende effekten av private grønne hager rundt boliger i byen

En svensk artikkel fra 2004 tar opp problemstillingen om hager rundt boliger i byer kan bidra til å skape et mindre stressende hverdagsmiljø. Artikkelen er basert på 953 tilfeldig utvalgte personer i 9 ulike svenske byer, som er har svart på en spørreundersøkelse om opplevelser av egen helsestatus, [...]

Hvordan rekreasjon kan forbedre psykisk helse og behandlingen av psykiske helseproblemer

En svensk rapport fra 2001 hadde som mål å tydeliggjøre rekreasjonens betydning for psykisk helse og psykiske helseproblemer, å beskrive de miljøene og aktivitetene innen rekreasjon som er helsefremmende, å beskrive metoder og program som har gitt bra resultat, samt gi eksempler på psykiske, sosiale [...]

Natur og grønne områder forebygger stress

"Skov og Landskab" i Danmark ga i 2005 ut et hefte som beskriver folks egen vurdering av hva natur og grønne områder betyr for deres helse. Heftet er basert på en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse, hvor dansker mellom 18 og 80 år har svart på spørsmål om grønne områder og sunnhet. Resultatene v [...]

Bruk av grønne områder påvirker folkehelsen – en rapport fra Danmark

En dansk rapport fra 2011 viser til resultater i en sunnhets - og sykdomsundersøkelse som omfatter bruk av grønne områder. Undersøkelsen kalles SUSY Grøn.  Over 21 000 danske statsborgere over 16 år har deltatt i undersøkelsen. Data ble innsamlet ved personlig intervjuer og en supplerende papirunder [...]

Naturen helbreder

En artikkel i "National Geographic" fra 2016 som refererer til nyere forskning og undersøkelser som dokumenterer helseeffekt av nærhet til natur og utøvelse av friluftsliv. På bakgrunn av dette fremholdes det at naturen er til nytte for oss og gjør oss i bedre humør, hjelper mot stress og mental utb [...]

Lykkeligere liv ved ferdsel i naturen?

Siri Næss and Thomas Hansen (2012) har analysert to store nasjonale datasett og undersøkt i kva grad tilknyting til og bruk av natur faktisk gjev eit lykkelegare liv. Dei påviser at aktive brukarar og «elskarar» av natur ofte er meir nøgde med livet og har meir positive og færre negative kjensler. I [...]

Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse: Rapport fra det nordiske miljøprosjektet «Friluftsliv og helse»

Rapporten ble utgitt av Miljødepartementet (nåværende Klima- og miljødepartementet) i 2008 og er en sammenstilling av kunnskap i et forsøk på å trekke opp noen sammenhenger og utfordringer for friluftsliv og helse. Formålet med prosjektet var å etablere en plattform for de nordiske lands arbeid med [...]

Stressreduserende effekter av naturopplevelser

Karin Lauman har i sin doktoravhandling fra 2004 forsket på restituerende effekter av naturopplevelser. Avhandlingen fokuserer på kognitive, emosjonelle og fysiologiske effekter av eksponering for naturomgivelser. Forsøkspersonene i studiet så videoer av naturmiljø og bymiljø, gikk tur i naturmiljø [...]

Naturutsikt fra vinduet gir psykologiske fordeler

En amerikansk studie fra 2016 viser at utsikten fra vinduet påvirker psykologisk velvære og tilfredshet med boligen. 188 husstander i seks leilighetskomplekser i Michigan deltok i undersøkelsen. Utsikten fra disse leilighetene varierte med tanke på asfalterte områder, bygninger, biler og naturelemen [...]

Tilgjengelige naturområder er en avgjørende ressurs for god mental helse

En amerikansk studie fra 2015 indikerer at naturopplevelser fører til bedre mental helse. 38 friske personer deltok i dette studiet, og alle gjennomførte en 90 minutters lang gåtur, enten i naturen eller i urbane strøk. Gåturer i naturen ser ut til å redusere bekymringer og nevral aktivitet, i motse [...]

Naturopplevelser reduserer angst og bidrar til positive tanker

En amerikansk studie fra 2015 understreker at naturen påvirker menneskers følelser og oppfatninger i en positiv retning. 60 personer deltok i studiet, og alle ble tilfeldig utvalgt til å gå en 50 minutters lang tur i enten naturen eller i urbane strøk. Før og etter gåturen fullførte de flere psykolo [...]

Skriv ut denne siden