HOLDNINGER OG TRENDER

 

Lavere deltakelse i friluftsliv blant minoritetsbefolkningen

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ga i 2004 ut en rapport om ungdom, idrett og friluftsliv blant ungdom. I rapporten sammenlignes data fra Ung i Norge - undersøkelsene fra 1992 til 2002. Et av hovedfunnene var at ungdommens involvering i det tradisjonelle friluftsl [...]

Skandinavisk friluftslivsfilosofi

En svensk artikkel fra 2000 har utforsket røttene til skandinavisk friluftsliv og friluftslivets filosofiske følger, i tillegg til naturopplæring. Friluftsliv som filosofi har sterke røtter i Norge og Sverige, men har i de senere årene fått en mer overfladisk mening, som et resultat av kommersialise [...]

Bruken og opplevelsene av byens grønne områder

«Danmarks miljøunderøgelser» ga i 2011 ut en rapport om de sosiale aspektene ved bruken og opplevelsene av byens grønne områder, samt hvordan de inngår som en integrert del av menneskers livsstil og livsførelse. Rapporten bygger på kvalitative intervjuer og observasjoner i fire bydeler i København, [...]

Utviklingen i dansk friluftsliv

Søren Andkjær publiserte i 2005 en artikkel om utviklingen i dansk friluftsliv. Målet med artikkelen var å redegjøre for og diskutere utviklingen i dansk friluftsliv de siste 30-40 årene, samt reflektere over fremtidig utvikling. Bakgrunnen for artikkelen var forskningsprosjektet «Dansk friluftsliv [...]

Bruken av urbane grøntområder for rekreasjon

Skov og Landskab i Danmark ga i 2006 ut en rapport om bruken av urbane grøntområder for rekreasjon, med utgangspunkt i 6 byer i Danmark. Rapporten viser til at i de to største byene, København og Århus, har innbyggerne grønnere områder tettere innpå boligene sine. Flere av innbyggerne bruker her par [...]

Unges friluftsliv i Danmark i det 21. århundre

En dansk doktorgradsavhandling fra 2009 har utformet en teori om at unges friluftsliv er identitetsskapende. Teorien har blitt prøvd ut og korrigert etter intervjuer og en spørreundersøkelse med unge. Resultatene viser at unge driver med friluftsliv på fire idealtypiske måter; den tradisjonelle måte [...]

Betydningen og bruken av grøntområder i Malaysia

En dansk doktorgradsavhandling fra 2012 har sett på betydningen og bruken av grøntområder i Malaysia. Bakgrunnen for studien er at grøntområder spiller en avgjørende rolle for kvaliteten av bylivet og bymiljøet i industrialiserende og urbaniserende land som Malaysia. Formålet med studien har vært å [...]

Kroppen sin rolle i friluftslivet

En dansk artikkel, skrevet av Søren Andkjær, stiller spørsmål ved kroppen sin rolle i friluftslivet. Er vi på jakt etter stillhet og stemninger, eller eventyr og sensasjoner? Hensikten med artikkelen er å undersøke hvor kroppen er i friluftslivet og hvilke former for kroppslige opplevelser ulike for [...]

Ulike syn på naturen gjennom de siste århundrer

En dansk artikkel fra 2009 tar opp ulike syn på naturen gjennom de siste århundrene. Det eksisterer mangfoldige forståelser av naturen som konsept, som for eksempel naturen som økologi, som landskap, som en scene, som en verden av aktiviteter eller som en kulturell kreasjon. Artikkelen legger til gr [...]

Fremtidens friluftsliv (slik det så ut i 2006)

Teknologirådet utga i 2006 rapporten «Fremtidens friluftsliv», som rettet blikket 15 år frem i tid og utviklet tre scenarier for friluftslivet i 2020. Teknologirådet nedsatte en ekspertgruppe bestående av ulike friluftslivsaktører med like og ulike interesser. Analysen og eksisterende trender i fril [...]

Lavere terskel for friluftslivsaktiviteter enn idrettsaktiviteter

For mange er terskelen til å delta i trenings- og idrettsaktivitetet mye høyere enn å gå seg en tur i nærmiljøet. I følge en måling foretatt av Norsk Monitor var det i 2009 syv ulike aktiviteter som kunne inkluderes i "store folkeaktiviteter". Suverent største var "fotturer i skog og mark" hvor mer [...]

Meninger om friluftsliv

I en spørreundersøkelse gjennomført blant et representativt utvalg av befolkningen i de to trøndelagsfylkene i 1999, svarte et stort flertall at de er enig at «friluftsliv tilfører positive verdier», at «friluftsliv er en naturlig del av barneoppdragelsen» og at «friluftsliv er en viktig del av å væ [...]

DNT og vandrerkulturen som nasjonsbyggende fenomén

DNT har i historien foreskrevet noen måter å være i naturen på, gjennom blant annet standardisering av merkede ruter, kart og overnattingshytter. DNT var også en aktiv aktør med tanke på friluftslivsloven av 1957, der den universelle allemannsretten ble fastsatt. I tråd med likhetstankegangen i den [...]

Nordisk friluftsliv og allemannsretten

En svensk litteraturstudie fra 2009 diskuterer den "nordiske friluftstradisjonen", parallelt med den industrielle fremveksten.  En "nordisk friluftstradisjon" med allemannsretten som et viktig element har hatt og har en sentral rolle i nasjonal identitet, spesielt i Norge og Sverige. Under 1900-tall [...]

Opplevelse av natur og tid i hverdagslivet

En norsk kvalitativ studie fra 2010  har sett på bruk av og erfaringer i naturen nær hjemmet. Hverdagslivet er karakterisert av den såkalte tidsklemma, i hvert fall i de post-industrielle samfunnene. Forfatterne hevder i denne artikkelen at naturen gir en konkret og dynamisk flukt fra tidsklemma. Of [...]

Friluftslivstrender i Sverige

Peter Fredman og Anders Lindhagen (2012) sitt studie gir en oversikt som viser at 40 prosent av den svenske befolkningen sier de «ofte» eller «svært ofte» tilbringer tid i naturen i helger og ferier. Turer i skog og mark har ligget på mellom 70 og 80 prosent siden slutten av 70-tallet og fram til i [...]

Friluftslivstrender i Finland

Resultater fra finske undersøkelser viser at befolkningens deltakelse ikke har endret seg mye i dette århundres første desennium: De viktigste endringene som blir pekt på er at alderskategorien 65-74 har høyere deltakelse når man sammenligner årene 2000 og 2010. En annen endring som framheves, er at [...]

Rekreasjon i friluft og turisme i naturen: Et europeisk perspektiv

Rapporten undersøker sammenhengen mellom samfunnsendringer og trender i friluftslivet i Europa. Her framheves det at urbanisering og andre demografiske endringer vil ha konsekvenser for befolkningens forhold til friluftsliv. Ikke bare vil en større andel av befolkningen være eldre. Når flere enn tid [...]

Nordmenns syn på «meningen» med friluftslivet

En norsk studie fra 2002 viser at personer i Norge opplever meningen med friluftslivet både likt og ulikt. Myten om det norske friluftslivet kan hindre forståelsen for hvordan flertallet av nordmenn ser på og praktiserer friluftslivet. I dette studiet ble 14 informanter ed ulik alder og bakgrunn int [...]

Friluftsliv – ein norwegisches Phänomen

Selv om det praktiseres også i andre skandinaviske land, er friluftsliv først og fremst et norsk fenomén, som utøves til alle årets tider, hevder forfatterne av denne boken. «Friluftsliv» innebærer mer enn bare et begrep som skal forstås, men også om å oppholde seg i naturen, fellesskap og det «å fi [...]

Natur- og miljøbarometer 2012

Hovedformålet er å kartlegge og følge det norske folk over tid når det gjelder holdninger, kunnskap og atferd innenfor spørsmål som er relatert til natur og miljø.

print