INKLUDERENDE FRILUFTSLIV

Det er viktig at alle får muligheten til å delta i friluftslivet, uansett alder, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn. Her har vi samlet forskning som handler om friluftsliv og inkludering.

Nature-based integration of immigrants in Europe: A review

The European Commission has promoted revisiting and developing approaches for the successful integration of migrants all over Europe. One possible response to address this challenge is using nature as an arena for social integration of newcomers. In this study, we review European research on the rel [...]

Naturbasert integrering- erfaringer og eksempler

Nordisk ministerråds Terrestere økosystemgruppe (TEG) finansierte forprosjektet ORIGIN (Outdoor recreation, nature interpretation and integration in Nordic countries) i 2016 for å øke forståelsen av natur- og kulturøkosystemtjenesters rolle i sosial integrering av innvandrere i de nordiske samfunnen [...]

  • NAKMI-rapport

Liker den norske friluftslivskulturen – men deltar ikke

En ny rapport viser at innvandrere i Norge er positive til nordmenns aktive friluftsliv. Samtidig oppleves det vanskelig for dem selv å være med. De største hindringene er lite tid og manglende kunnskap om tilbud – og at aktivitetene oppleves som utfordrende, og utenfor deres rekkevidde.Det viser en [...]

Lavere deltakelse i friluftsliv blant minoritetsbefolkningen

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ga i 2004 ut en rapport om ungdom, idrett og friluftsliv blant ungdom. I rapporten sammenlignes data fra Ung i Norge - undersøkelsene fra 1992 til 2002. Et av hovedfunnene var at ungdommens involvering i det tradisjonelle friluftsl [...]

Ulike kulturer – ulike landskapspreferanser

En nederlandsk studie fra 2009 har undersøkt hvorvidt innvandrere fra islamske land og innfødte nederlendere har ulike oppfatninger av naturen og om de har ulike landskapspreferanser. Resultatene fra studien er basert på 618 informanter og deres svar via et spørreskjema. Studien legger vekt på oppfa [...]

Minoritetsungdoms forhold til friluftsliv i skolen

Elisabeth Knappen Naustdal leverte i 2012 en masteroppgave om minoritetsungdoms forhold til friluftsliv, med utgangspunkt i videregående elever med minoritetsbakgrunn som går idrettsfag. Fokuset i oppgaven er hvorvidt ungdommenes hverdagslige praksis er med på å produsere ulik kulturell kapital, og [...]

Friluftslivets betydning for ungdom med minoritetsbakgrunn

Lise Katrine Jepsen Trangsrud skrev i 2012 en masteroppgave om friluftslivets betydning for ungdom med minoritetsbakgrunn. Resultatene fra studien er hentet fra kvalitative intervjuer med minoritetsungdom i Oslo. Masteroppgaven fokuserer på hvordan deltakelse i friluftsliv kan være et uttrykk for sy [...]

Friluftslivsundervisning for elever med ulik kulturell bakrgrunn

Jonas Herman Gøtz skrev i 2014 en kvalitativ masteroppgave og hvordan elever med minoritetsbakgrunn opplever friluftsliv-undervisningen, sammenlignet med etnisk norske elever. Resultatene er hentet fra intervjuer med 4 elever med etnisk norsk bakgrunn og 4 elever med minoritetsbakgrunn ved to videre [...]

Behovet for universell utforming av offentlige grøntområder

En sveitsisk studie fra 2006 har dokumentert funksjonshemmedes oppfatninger av en park i sør-Tyskland, med den hensikt å kartlegge fasiliteter og tjenester som fremmer sosial inkludering av funksjonshemmede. Bakgrunnen for studien er at statistikker viser at antall funksjonshemmede øker i den vestli [...]

Samfunnsplanlegging for å få eldre til å være mer fysisk aktive

Det svenske folkehelseinstituttet ga ut en rapport i 2008 som omhandler samfunnsplanlegging for få eldre til å være mer fysisk aktive. I rapporten presenteres en rekke politiske dokumenter som kan gi støtte til handling i bebygde miljøer, for å legge til rette for at eldre kan være fysisk aktive. Do [...]

print