Ny veileder fra Miljødirektoratet om fysisk tilrettelegging for friluftsliv.

Miljødirektoratet har laget en veileder om naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv. Veilederen retter seg mot kommuner, organisasjoner og frivillige som jobber med tilrettelegging.

Veilederen beskriver hvordan fysisk tilrettelegging kan gjennomføres med så liten miljøbelastning og så små inngrep i naturmiljøet og kulturlandskapet som mulig samtidig som naturmangfoldet og kvaliteten på friluftslivsopplevelsen ivaretas.

Om publikasjonen

Veilederen beskriver generelle prinsipper og gjennomføringsprinsipper for naturvennlig tilrettelegging. De generelle prinsippene må ivaretas først. De handler om helhetlig planarbeid, balanse mellom områder med og uten tilrettelegging, universell utforming og alternative virkemidler for å stimulere til aktivitet. Videre anbefales å satse på tilrettelegging i nærmiljøet og å involvere målgrupper, grunneiere og andre aktuelle samarbeidsparter i arbeidet. Veilederen retter seg mot kommuner, organisasjoner og andre som er involvert i planlegging og gjennomføring av fysisk tilrettelegging for friluftsliv.

Du finner veilederen her

 

print