Offentlige dokumenter2017-05-19T08:59:31+02:00

OFFENTLIGE DOKUMENTER

Her finner du aktuelle offentlige dokumenter som er relevante eller viktige for friluftsliv og natur – NOU, proposisjoner og meldinger, rammeplaner, rundskriv og veiledere, og lover og forskrifter.

Sentrale dokumenter for friluftslivet

Lov om friluftslivet (Friluftsloven) Naturmangfoldloven Faktaark om naturforvaltning - lover, fakta, referanser Plan- og bygningsloven St.meld. 39 (2000-2001) Friluftsliv - en veg til høgare livskvalitet   St.meld. 21  (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand   St [...]

FRILUFTSLOVEN

Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

Om Finnmarksloven

Denne brosjyren gir en orientering om loven til alle husstander i Finnmark, utarbeidet av Justisdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, som en del av et større informasjonsarbeid i tett samarbeid mellom Sametinget, Finnmark fylkesting og departementene. https://www.regjeringen.no/global [...]

Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet

Helsedirektoratets innspill til departementets (HOD) videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen dokumenterer omfattende samfunnsøkonomiske gevinster ved å satse på fysisk aktivitet. Helsedirektoratet la i februar 2014 fram et kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet. [...]

print