VÅRT OPPDRAG2019-05-29T15:48:34+02:00

VÅRT OPPDRAG

 

NORSK FRILUFTSLIV er en fellesorganisasjon for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.

NORSK FRILUFTSLIV skal

  • løse oppgaver og samordne saker av felles interesse.
  • fremme disse overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.
  • styrke friluftslivets posisjon og utbredelse i samfunnet.
  • arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle.
  • fremme allemannsretten.
  • fremme naturvennlig og hensynsfull ferdsel på eget ansvar.
  • sikre friluftslivets naturgrunnlag og skape økt forståelse for naturens egenverdi.
  • styrke kunnskap om friluftslivets gevinster for den enkelte og for samfunnet.

ORGANISERING

Årsmøtet, med representanter fra medlemsorganisasjonene, er Norsk Friluftslivs øverste myndighet. Det fastsetter bl.a. langtidsplaner og velger styret. Styret leder Norsk Friluftslivs drift, gjennomfører årsmøtets vedtak og disponerer organisasjonens midler i overensstemmelse med mål og handlingsplan. Administrasjonen ledes av generalsekretær, har fire faste årsverk, forestår daglig drift og gjennomfører styrets vedtak. Generalsekretærene i medlemsorganisasjonene møtes jevnlig, og fungerer som et rådgivende organ for generalsekretæren i Norsk Friluftsliv i friluftspolitiske saker.

VISJONER OG MÅL

Visjon for perioden 2019 – 2022 er Friluftsglede for flere – oftere.

HOVEDMÅL OG OPPGAVER 2019 – 2022

Norsk Friluftslivs hovedmål i perioden er å styrke medlemsorganisasjonenes arbeid gjennom myndighetskontakt. Norsk Friluftsliv skal på vegne av organisasjonene fremme felles politiske og økonomiske krav, formidle relevant kunnskapsgrunnlag og kanalisere ressurser til organisasjonene.
Norsk Friluftslivs samfunnskontakt og kommunikasjon skal virke sammen med og forsterke organisasjonenes eget arbeid.

• Handle i tråd med vedtektenes §1 med spesiell vekt på politisk påvirkning,
friluftslivsorganisasjonenes ressurser og friluftslivets naturgrunnlag
• Fremme krav om at handlingsplan for friluftsliv følges opp med tiltak og ressurser
• Fremme friluftslivets posisjon i kommunale areal-, aktivitets- og folkehelseplaner og
begrense utbygging i inngrepsfrie naturområder som er viktige for friluftslivet
• Arbeide for et sikkert friluftsliv gjennom opplæring, holdningskampanjer og målrettet
opplysningsarbeid i organisasjonene
• Jobbe for at alle innbyggere kjenner til sine nærmeste friluftslivsområder og veien dit.
• Fremme friluftslivet som løsning og virkemiddel til bedre bærekraft, klima og miljø
• Jobbe for friluftsliv som inkluderingstiltak i alle organisasjoner
• Jobbe for at friluftsliv kommer sterkere inn som mål og metode i pedagogisk utdanning og måldokumenter

Last ned vår brosjyre på pdf

Download information in english (Norsk Friluftsliv/Norwegian Council of Outdoor Organizations)

Last ned vår logo

 

NORSK FRILUFTSLIV er sertifisert som Miljøfyrtårn.  (resertifisert juni 2018)

miljofyrtarn

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv for alle!

Friluftsliv er en viktig kilde til fysisk aktivitet og rekreasjon hvor naturopplevelser er et sentralt element. Alle har muligheten til å drive friluftsliv ved hjelp av enkle midler. Friluftsliv er den formen for fysisk aktivitet folk ønsker å gjøre mer av eller begynne med for å bli mer fysisk aktive. NORSK FRILUFTSLIV vil fremme friluftsliv for alle. Majoriteten av nordmenn foretrekker å gå på t [...]

print