REHABILITERING I FRILUFT

 

 

Restituerende naturmiljøer for å redusere stress

En dansk doktorgradsavhandling fra 2012 har sett på restituerende naturmiljøer og den vestlige helsesituasjonen, hvor arbeidsrelatert stress er et voksende problem og relatert til alvorlige sykdommer og samfunnsomkostninger. Formålet med studien har vært å utvikle konseptet naturbasert terapi for me [...]

Det teoretiske rammeverket for naturbasert terapi

En dansk studie fra 2012 har sett på det teoretiske rammeverket for naturbasert terapi. Beskrivelsene i studiet er hentet fra en «terapihage» nær København, der personer som er sykemeldt med stress-relaterte sykdommer blir tilbudt 10 ukers behandling. Hensikten med studien er å klargjøre integrasjon [...]

Naturbasert terapi forsterker lærings – og endringsprosesser

En dansk litteraturstudie fra 2011 har sett på samspillet mellom kognisjon og fysisk utfoldelse, i relasjon til naturbasert terapi. Med støtte i litteraturen innen kognisjon og nevrovitenskap, har det blitt argumentert at læring forbedres ved fysisk engasjement i miljøet. I denne studien har dette a [...]

Evalueringsrapport «Grønn resept» 2004 – 2008

«Grønn Resept» ble introdusert i 2003 som en takst leger kunne benytte ved livsstilsfokusert konsultasjon av pasienter med diabetes type II eller hypertoni, og som ikke stod på medikamentell behandling. Fra og med 2004 inngikk Sosial- og helsedirektoratet samarbeid med fylkene Troms, Oppland, Busker [...]

Implementering av «friluftsterapi»

En norsk litteraturstudie fra 2015 introduserer «friluftsterapi» som behandlingsmetode ved psykiske helsetjenester for ungdom i Skandinavia. De siste årene har nasjonale og internasjonale forskere og helsepersonell satt mer fokus på å utvikle metoder for «friluftsterapi». Studien viser også til et k [...]

«Friluftsterapi» som behandlingstilbud

En norsk studie fra 2014 viser til det helsefaglige potensialet som finnes i de psykologiske prosessene som oppstår når vi oppholder oss i naturen. Forfatterne hevder at dagens helsevesen ikke benytter seg tilstrekkelig av disse mulighetene, selv om vår unike kulturelle arv og vår tilgang til natur [...]

print