TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV

 

Gjenoppdaging av naturen i urbane omgivelser

En australsk litteraturstudie fra 2009 har sett på hvordan alminnelige urbane steder kan stimulere til en tettere forbindelse mellom mennesker og natur, og bidra til bedre helse - og velvære. Studien legger vekt på at halvparten av verdens befolkning nå bor i urbane omgivelser. Det urbane liv fører [...]

Tilstander av «natur-underskudd» og hvordan vi kan overvinne dette

National Geographic publiserte i 2013 et intervju med forfatteren Richard Louv om hvordan samfunnet kan overvinne tilstander av «natur-underskudd»; det at mennesker er i mindre kontakt med naturen. Intervjuet legger vekt på at dette ikke er en klinisk gjenkjennbar sykdom, men et uttrykk for tapet av [...]

De urbane parkene gir helsegevinster

En australsk litteraturstudie fra 2008 har sett på det helsemessige potensialet og de faktiske helsefordelene ved kontakt med naturen - særlig, men ikke utelukkende, i parker. Bylivet involverer menneskelig adskillelse fra naturlige omgivelser, som kan være skadelig for helsen og velværet. Parker er [...]

Verdien av urbane økosystemtjenester

Vista Analyse og NINA ga i 2014 ut en rapport om verdien av urbane økosystemtjenester, med fire eksempler fra Oslo. «Økosystemtjenester» betyr økosystemers og naturlige elementers direkte og indirekte bidrag til menneskelig velferd. Begrepet omfatter både goder og tjenester, bruksverdier (verdier kn [...]

Bruken og opplevelsene av byens grønne områder

«Danmarks miljøunderøgelser» ga i 2011 ut en rapport om de sosiale aspektene ved bruken og opplevelsene av byens grønne områder, samt hvordan de inngår som en integrert del av menneskers livsstil og livsførelse. Rapporten bygger på kvalitative intervjuer og observasjoner i fire bydeler i København, [...]

Bruken av urbane grøntområder for rekreasjon

Skov og Landskab i Danmark ga i 2006 ut en rapport om bruken av urbane grøntområder for rekreasjon, med utgangspunkt i 6 byer i Danmark. Rapporten viser til at i de to største byene, København og Århus, har innbyggerne grønnere områder tettere innpå boligene sine. Flere av innbyggerne bruker her par [...]

Konseptmodell for utforming av nye og eksiterende grøntområder

«Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning» ved Københavns universitet utarbeidet i 2014 en konseptmodell med fokus på hvordan man utformer nye og forbedrer eksisterende grønne områder,slik at de tilbyr opplevelsesverdier. Opplevelsesverdiene svarer til de naturopplevelsene folkfortrekker, og ka [...]

Parken forebygger «velferdssykdommer»

En dansk artikkel viser til at byens grønne rom potensielt kan forebygge og lindre «velferdssykdommer». Utenlandske erfaringer har dokumentert et stort potensiale i kombinasjonen natur – og sunnhetsinitiativer. Byplanleggere har innsett at rekreative grønne områder er viktige når folk skal velge bol [...]

Bruk av grøntområder gir bedre helse og livskvalitet

En dansk studie fra 2010 har sett på sammenhengen mellom grøntområder og helse. Studien har fokusert på livskvalitet og stress. Resultatene er hentet fra den danske helseundersøkelsen fra 2005, der 11 238 voksne responderte. Respondentene ble intervjuet ansikt til ansikt og via et spørreskjema. Resu [...]

Faktorer som påvirker bruken av urbane grøntområder

En dansk studie fra 2010 har undersøkt hva som påvirker bruken av urbane grøntområder. Bakgrunnen for studien er at urbane grøntområder har fått økt oppmerksomhet som en viktig helsefremmende ressurs, som oppmuntrer til restitusjon og fysisk aktivitet og reduserer stress. Resultatene er hentet fra e [...]

Faktorer som påvirker bruk av grøntområder

En dansk studie fra 2010 har sett på hvilke faktorer som påvirker bruk av grøntområder. Bakgrunnen for studiet er helsepotensialet som ligger i grøntområder, som har fått økt oppmerksomhet fra forskere, byplanleggere og beslutningstakere de senere årene. Studien er basert på data fra en nasjonal ran [...]

Design av grønne lunger for økt helsegevinst

En dansk studie fra 2013 har sett på helsepotensialet ved grønne lunger i de tett befolkede bydelene i København. Resultatene fra studien er hentet fra et lite grøntområde i København, før og etter en «redesign». Seks personer ble intervjuet om sin oppfatning av forandringen. Resultatene viser at de [...]

Restituerende karakteristikker ved små offentlige grøntområder

En dansk studie fra 2013 har undersøkt om karakteristikker ved grønne parker har innvirkning på opplevd restitusjon. Resultatene fra studien er hentet fra 9 små offentlige grøntområder i tett befolkede København, der besøkende har svart på et spørreskjema. Studien har sett på om det eksisterer forsk [...]

Tilgang til grøntområder gir bedre helse

En dansk studie fra 2007 presenterer resultater fra en dansk undersøkelse om tilgang og bruk av grøntområder, og hvordan dette påvirker opplevd stress and fedme. De statistiske resultatene viser at tilgang til en hage eller kort avstand til grøntområder fra boligen er assosiert med mindre stress og [...]

Villmarkens rolle i urbane grøntområder

En dansk studie fra 2012 har sett på hvilke virkninger urban villmark har på livskvaliteten og trivselen. Artikkelen fokuserer på villmarkens rolle i større urbane grøntområder, ettersom villmark har en spesiell virkning på vår helse og trivsel. Litteraturen viser at villmarken holder oss i kontakt [...]

Det bebygde miljøets påvirkning på fysisk aktivitet

Det svenske Folkehelseinstituttet ga i 2007 ut en rapport om det bebygde miljøets påvirkning på fysisk aktivitet. Denne kunnskapssammenstillingen er en del av det svenske Folkehelseinstituttets regjeringsoppdrag. Innholdet er delt inn i en rekke viktige arenaer og atferds sammenhenger. Utformingen a [...]

Samfunnsplanlegging for å få eldre til å være mer fysisk aktive

Det svenske folkehelseinstituttet ga ut en rapport i 2008 som omhandler samfunnsplanlegging for få eldre til å være mer fysisk aktive. I rapporten presenteres en rekke politiske dokumenter som kan gi støtte til handling i bebygde miljøer, for å legge til rette for at eldre kan være fysisk aktive. Do [...]

Idéhefte om friluftsliv i byer

Det danske Friluftsrådet har gitt ut et idéhefte om friluftsliv i byer. Heftet belyser forhold som er viktig for friluftslivet, i tillegg til at det inneholder en mange idéer om hvordan man kan dyrke friluftsliv i byer. Målet er at flere får lyst til å bruke byens grønne områder. Idéheftet er bygd o [...]

Fysiske rammer som fremmer bevegelse

Den danske «Sundhedsstyrelsen» ga i 2005 ut et idéhefte om fysiske rammer som fremmer bevegelse. Formålet med idéhefte er å skape oppmerksomhet om emnet og formidle erfaringer fra blant annet kommuner, arbeidsplasser og skogdistrikter. Målet er å skape attraktive forhold for bevegelse i alle fysiske [...]

Faktorer som gjør grøntområder mer attraktive

Folkehelseinstituttet i Sverige ga ut en rapport i 2009 med fokus på bruk av grøntområder. Formålet med rapporten er å redegjøre for hvilke faktorer som gjør grøntområdene mer attraktive for ulike befolkningsgrupper, slik at grøntområdene blir mer besøkt. Tilgang til attraktive grøntområde gir nemli [...]

Samfunnsplanlegging for et aktivt liv

Folkehelseinstituttet i Sverige ga ut en rapport i 2008 med fokus på samfunnsplanlegging for et aktivt liv. Fysisk aktivitet kan hjelpe til å minske høyt sykdomsfravær og store økonomiske kostnader for samfunnet hvert år. Kommunen har en nøkkelrolle i å skape miljøer som innbyr til fysisk aktivitet. [...]

Naturveiledning i Sverige – en oversikt

En svensk rapport fra 2009 har satt sammen en oversikt over naturveiledning i Sverige. Naturveiledning kan defineres som å formidle kunnskap om og vekke følelser for naturen og kulturlandskapet. Natureveiledere arbeider med naturveiledning hos myndigheter, besøksmål, foretak, museer, ideelle organis [...]

Nærmiljøsatsing i norske kommuner

Miljødirektoratet ga i 2015 ut et hefte om friluftsliv i nærmiljøet. Heftet beskriver syv lokale pilotprosjekter som formidler erfaringer og kunnskap om hva som skal til for å få til mer nærmiljøfriluftsliv i norske kommuner. Med små grep kan norske kommuner bidra til at flere får tilgang til naturo [...]

print